Deze blog is een pagina van onze site.

vrijdag 19 september 2008

De grote yin en de vele kleine yinnen

Het schrijven van een muziekstuk, het componeren, kan men beschouwen als de grote yinne fase. De opvoering aan een publiek is het yange doel, niet het eindpunt, het is een overgang naar een andere yinne of yange dimensie, zo men wil. Het muziekstuk komt bij de uitvoering tot “uiting”, het kan mensen al dan niet in vervoering brengen, het kan ook zijn dat het niemand boeit of nog erger, de aanhoorders verlaten de zaal (al dan niet onder boegeroep, het zal je maar overkomen als componist, songschrijver)…
Dat is dan een yange reactie op de yinne fase van het componeren.
Weet je dat de componisten van de “oude garde”, hun muziekstukken dikwijls schreven zonder ze te horen? Bach paste wiskundige berekeningen toe en Beethoven was bv doof op het eind van zijn leven, maar hij componeerde toch nog verder. Hij heeft zijn laatste symfonie zelf nooit gehoord.


Zo kunnen wij ook het leven beschouwen als de grote yange uitvoering. De onvermijdelijke dood is dan de overgang naar de grote yinne fase, naar het grote 'niets '. Een juiste yang is een garantie voor een juiste voorbereiding voor een juiste yin(Cfr Walter). Zoals ook een juiste yinne fase van 9 maanden een juiste voorbereiding is voor de juiste yang van het leven. Yin en yang moeten navenant zijn en zij moeten vloeiend in elkaar overgaan; dat bedoelen de Chinezen met het woord harmonie.

Bij de dood scheidt de yin van de yang. Het yinne lichaam gaat immers opnieuw naar de yinne aarde, dat is de grote yin waaruit het ontstaan is en waar het thuishoort. Terug naar de grote yinne Moeder aarde vanwaar het gekomen is. Terwijl de ziel of de yange geest zich op zijn beurt in het universum(hemel) verspreidt waar die eigenlijk thuis hoort. In het Tibetaanse Dodenboek wordt dit proces uitvoerig uiteengezet, maar bv ook het lichaam van Christus ging met geest en al(yin plus yang)rechtstreeks naar de hemel, zo sterk bleek in dit geval zijn yin met zijn yang verweven te zijn. Vertaald naar het Chinese spectrum is dit wel het toppunt van harmonie tussen yin en yang. Die band bleek haast onverbreekbaar en Walter meent dat het toch jammer is dat katholieken die schitterende symbolische evidentie toch zo moeilijk blijken te snappen. Rationalisten??

Maar in ons eigen yange leven zelf zijn er meerdere yinne fasen of meditatieve momenten waaruit wij een sterke yang kunnen putten. Een juiste yin is de beste garantie voor een helder,zuiver en klare yang. Simpel: wij hebben bijvoorbeeld een rustige yinne slaap nodig met daarbij stevig voedsel(voedsel naar binnen spelen=yin) om in leven te kunnen blijven(yang). De Chinezen spreken bijvoorbeeld ook nog eens van een yin in een yang(zoals er ook yang in yin kan bestaan). Zo is onze slaap bijvoorbeeld de yinne fase maar in die yinne fase zijn er ook meerdere grote of kleine yange momenten en dus spreken wij dan van yang in yin. Bij alle levensvormen ontdekken wij gelijkaardige processen, en daarom spreken Chinezen niet enkel van Yang in Yin maar zij spreken ook van yin in yang... Er is nog meer...
Dat systeem hebben zij via natuurobservatie nog eens eindeloos verfijnd en zij kwamen tot de vaststelling dat er ook bijvoorbeeld klein yin in groot yang en groot yang in klein yin bestond zoals er ook groot yang in groot yin bestaat enz...

Zodoende hadden zij de sleutel in handen om alle verschijnselen te verklaren of die zelfs te voorspellen. Zodoende waren zij ook in staat om alle veranderingen of transformaties met zeer grote nauwkeurigheid te beschrijven. Ook in Tai Chi Chuan bewegingen treffen wij dezelfde yin-yang subtiliteiten en precies daarom duurt het zo lang eer een student al deze veranderingen onder de knie krijgt. Fysiek en geestelijk zowel als mentaal spiritueel. Wie enkel met de uiterlijke veranderingen bezig is, doet nog geen Tai Chi Chuan MAAR DIE BEOEFENT GYMNASTIEK.


In het muziekstuk staan vele noten geschreven, zij zijn de yange momenten in het leven.
De valkuil is volgens mij dat we van yang moment naar yang moment springen, van noot naar noot als het ware. We denken dat zij de belangrijke momenten zijn.
Terwijl het eigenlijk de stilte(yin) is die de yang moet dragen. De noten die niet gespeeld worden zijn dan minstens zo belangrijk dan de noten die wel gespeeld worden. Laten wij die niet gespeelde yinne noten de yinne voorwaarden voor de yang noemen. Weeral (zie vorige tekstjes) zijn echter de vele yinne voorbereidingen naar de noot toe de mooiste momenten, naar het leven toe zijn zij de vele kleine of grote yinnen, die het leven mooi, de moeite waard maken. Gelukkig zijn speelt zich immers altijd af in de yinne fase van het leven en dat vergeten wij westerlingen ook wel eens.


Een woordje uitleg…

Een paar jaar geleden kreeg ik van mijn leraar(Walter) een oude videotape mee, na lang wachten (2 jaar) had ik de moed deze nog eens te bekijken. Ik had eerder al pogingen ondernomen, maar
telkens haakte ik af; de tijd was blijkbaar nog niet rijp, ik was er niet klaar voor, ik vond het te zwaar…Ik legde de oude tape opzij. Toen ik deze zomer de videotapes eens opruimde, want tegenwoordig staat alles op dvd, nietwaar, had ik plots deze “dinosauriër” weer in handen. Ik dacht: “OK, laatste poging, dit is geen toeval het valt me gewoon toe(Cfr Bob)” . Weer begon ik met veel argwaan aan de tape, maar deze keer was het anders, hij boeide me. Ja, ongelofelijk boeiend vond ik het ditmaal!
We gaan de oude tape overzetten op dvd, dat is zeker!
Waaruit blijkt dat men mentaal op het juiste moment ook de juiste yin moet aanvaarden om er iets mee te doen(yang).

Maar goed, hier volgt een korte persoonlijke perceptie op de inhoud (let wel mijn perceptie is dus èèn van de vele mogelijke) van deze tape…

Op die tape werd een muziekstuk van Bach (De Goldbervariaties) besproken door een gerenommeerd beroepsmusicus.
Bach schreef dit muziekstuk in drie stages, niveaus, in drie melodielijnen. (het kan ook anders, maar laten we het zo doen, als voorbeeld).

1.Aarde: de grondmelodie, een aantal klanken, noten die het thema inleiden, niet precies, niet accuraat…(shakti…)


2.Mens : akkoorden en maten worden toegevoegd, bijvoorbeeld mineur wekt ingetogenheid, weemoed als gevoel op. Majeur echter zal vrolijkheid opwekken. Het geheel krijgt een evenwichtigere uitstraling. Het muziekstuk wordt onder menselijke interpretatie meer precies, de mens bepaalt de emotionele dimensie. Ook in tai chi speelt de menselijke begeleider een belangrijkere rol in niveau 2 dan in niveau 1. (De lachende Boeddha, kaalhoofdig, geen duidelijke kruinchakra, met dikke buik, de menselijke organen worden benadruk, de menselijke Boeddha)

3.Hemel : in het derde niveau worden de pauzes en aanslagen, dus niet de noten zelf, maar
de momenten van niet-spelen belangrijk in het muziekstuk. Zij bepalen meer nog dan de noten zelf het muziekstuk…Het stuk wordt accuraat en precies. In de hemel zijn geen richtingen.(Shiva, de Boeddhistische voorstelling, met dotje op kruin, verbonden met het hemelse,borstkast benadrukt hemelse organen, de hemelse Boeddha)


Merk op dat de muziekgeschiedenis de omgekeerde weg heeft afgelegd…

Het Gregoriaans was hemelse muziek, gemaakt voor hemelse doeleinden (rond en wiskundig, zo wiskundig juist dat het emoties opwekt). Ook de notatie was hemels zonder maatindelingen. Ik herinner me de oude kerkboekjes van in mijn jeugd, waar vooraan Gregoriaanse notenbalken bestaande uit 4 lijnen en vierkantige noten zonder maatnotatie stonden.

Later werd de muziek meer en meer menselijk en vermenselijkt, het doel was de uitdrukking van menselijke gevoelens te kanaliseren (jazz, pop enz…)

Uiteindelijk kan muziek ook slechts aards worden; een manager ontdekt een gat in de markt, stelt een auditie open naar mooie meiden, die wat kunnen zingen, zoekt een stylist, liedjesschrijver enz..
Wederom ligt de vergelijking met onze tai chi chuan zo voor de hand. Tai chi zonder hemelse dimensie is slechts wat bewegen, slechts wat gedoe.
Een martiale toepassing zonder stijl uitgevoerd is slechts 'gedoe'.Niet meer noch minder dan wat muzieknoten in het wilde weg.

Ik wil geen oordeel vellen, er moet plaats zijn voor zowel aardse als menselijke en hemelse muziek…Zij hebben elk hun waarde, maar het gaat om het menselijke samenspel tussen hemelse en aardse elementen die wij ook in de Chinese filosofie aantreffen.


Kapha, zwaarte, aarde, Shakti, yin
Pitta, energie, mens, kundalini, mens
Vata, beweging, hemels, Shiva, yang


Dit muziekstuk "GOLBERVARIATIES" was beide; het was precies en het was accuraat en daarom noemde de muzikant(de factor mens) het dan ook "hemelse muziek". De kerngedachte hierachter bleek dat ook tai chi chuan zowel hemels als aards was, door een mens FYSIEK met elkaar verbonden. BACH VERBOND MUZIKAAL PRECIES EN ACURAAT HEMEL MET AARDE, WAT OP ZICH AL HEMELS KAN GENOEMD WORDEN.

Ander voorbeeld:

1.Wanneer men zomaar wat pijltjes gooit naar een schietroos, vallen sommige erin, andere ernaast: deel 1 aarde. Niet precies, niet accuraat.
2.Wanneer men nu alle pijltjes in de schijf gooit ver uit elkaar, maar in het ronde schijfje dus, wordt men precies. Deel 2 mens.
Nu wordt de menselijke begeleiding zeer belangrijk…
3.Stel nu dat men alle pijltjes heel dicht bij elkaar gooit, maar op 10 cm van het doel, dan is men accuraat, maar niet precies, dit was niet het doel, de menselijke begeleider heeft een ander doel op oog dan het lijkt!!!Kan zelfs gevaarlijk worden!!!…Deel 3: hemel accuraat en precies, pijltjes niet alleen dicht bij elkaar maar ook nog in het doel.
Het doel dient voor ogen te worden gehouden, accuraat zijn is niet genoeg.

Dat geldt ook zo voor tai chi-scholen, bedrijven enz…Zij dienen te waken over de menselijke begeleiding (eigenlijk steeds weer de onvoorspelbare, grillige factor).
Een goed beleid geeft ruimte en speelt verstandig hierop in, tracht naar oplossingen te zoeken…Zoeken naar EENHEID IN DE VERSCHEIDENHEID…
Door een minimum aan regels te stellen en toch de menselijke vrijheid te bewaren.
Zo is het thema van onze school dit jaar dan ook: stijl

Philippe (met dank aan Walter voor aanvullingen en correcties)

Onderstaande blog is een item van onze site.
Je vindt er meer informatie over onze lessen, begeleiders en doelstellingen, alsook foto's en filmfragmentjes.
Gewoon klikken op: